КОНСПЕКТИ /ПРИМЕРНИ ТЕМИ/ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 
 ОКС „Бакалавър“
 
Професионално направление 3.7. Администрация и управление 
 
Професионално направление 3.8. Икономика 
 
Професионално направление 3.9. Туризъм 
 
 
ОКС „Магистър“
 
Професионално направление 3.7. Администрация и управление 
 
Професионално направление 3.8. Икономика 
 
Професионално направление 3.9. Туризъм 

 

КОНСПЕКТИ /ВЪПРОСНИЦИ/ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 

ОКС „Бакалавър“
 
Професионално направление 3.7. Администрация и управление 
 
Професионално направление 3.8. Икономика 
 
Професионално направление 3.9. Туризъм 
Устойчив туризъм