Архив

Главната стратегическа цел на катедра „Икономика“ за периода 2021–2025 г. е: Утвърждаването на катедра „Икономика“ и засилване позициите в Стопанския факултет, като катедра, даваща базово икономическо образование на студентите от всички направления във факултета. Да доразвие и утвърди двете специалности към Катедрата: „Икономика на публичната сфера“ и „Международен бизнес“, съответстваща на европейските изисквания и съчетаваща научните изследвания с базовата и професионална подготовка на специалисти, даваща възможност за повишаване на конкурентоспособността и реализацията в световната икономика.

Предметът на тази стратегия е разширяване, усъвършенстване и модернизиране на процеса на обучението на кадри по икономика с цел подобряване пригодността им за заетост, подпомагане на професионалната им кариера и индивидуалното им израстване.

За постигане на поставената цел е необходимо да има приемственост в работата на всички членове от Катедрата в различните дейности, иновативност при преподаването, научните публикации, добри практики в обучението и високо качество на образователната и научна дейност.

Стратегия за развитието на катедра "Икономика" - цялостна стратегия - PDF  

 

Научноизследователски център „Обсерватория икономика“ организира практическо обучение за студенти и докторанти на тема: „Първи стъпки в академичното писане – част 2“. Обучението се реализира по проект RP-A1/24 „Надграждане капацитета на научноизследователски център „Обсерватория икономика“ за обучения на студенти и докторанти и участието им в научни изследвания - фаза 2“ и се проведе в сградата на Стопански факултет на 05.06.2024 година от 15.00 часа в зала 8218.

Научноизследователски център „Обсерватория икономика“ организира обучителен курс на тема: "Изкуственият интелект в счетоводството: Иновации, Предизвикателства и Възможности", който се проведе в сградата на Стопански факултет на 25.04.2024 година от 14.00 часа в зала 8314. Практическото обучение се проведе от г-н Александър Димитров, управител на търговско дружество „Онсет“ ЕООД. Обучението бе насочено към всички студенти, желаещи да създадат или повишат практическите си умения.

 

Научноизследователски център „Обсерватория икономика“ организира практическо обучение за студенти и докторанти на тема: “Първи стъпки в академичното писане – част 1”. Обучението се реализира по проект RP-A1/24 “Надграждане капацитета на научноизследователски център “Обсерватория икономика” за обучения на студенти и докторанти и участието им в научни изследвания - фаза 2”,  коeто се проведе в сградата на Стопански факултет на 22.05.2024 година от 13.30 часа в зала 8312

На 7 май (вторник) 2024 г. от 14:00 ч. пред сградата на Стопански факултет, Учебен корпус № 8 бе проведена инициативата „Засади дърво – остави следа“. Организатори на  събитието са студентите от Випуск 2024 г. на Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“, които по случай завършването си засадиха дръвче пред сградата на Факултета. Сърдечен поздрав и топли пожелания към завършващите студенти отправи доц. д-р Райна Димитрова – Декан на Стопански факултет. В инициативата се включиха още преподаватели, студенти и служители от Стопански факултет.

 На 15 май 2024 г. от 9.30 ч. в зала 328 на Стопанския факултет ще се проведе Докторантска и студентска научна сесия на тема: "Финансов сектор и дигитализация организирана от катедра Финанси и отчетност. Право на учестие имат всички студенти от ЮЗУ.

За регистрация се изисква вход с Google акаунт. 

 

Регистрирайте  се

 

АНКЕТА

 

На 26 април (петък) 2024 г. от 10:30 часа в зала 310 на Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе събитие, организирано от Областен информационен център – Благоевград на тема: „Представяне на информационните системи на България и ЕС за средствата от Европейските фондове“.

Лектори на събитието бяха г-н Георги Стратиев – началник Отдел „Информационни системи“, Дирекция „Централно координационно звено“, Министерство на финансите и г-н Амори Бизьо – експерт „Информация и комуникация“ в Главна дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейска комисия.

На 25 април (четвъртък) 2024 г. от 14.00 часа в сградата на Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе обучителен курс на тема: „Изкуственият интелект в счетоводството: Иновации, Предизвикателства и Възможности“. Практическото обучение се проведе от г- н Александър Димитров - управител на търговско дружество „Онсет“ ЕООД – Благоевград, заедно с г-жа Цветанка Дисова и г-жа Паула Ангелова - счетоводители, които представиха новостите при въвеждане на безхартиено счетоводство и използването на изкуствен интелект. Събитието бе организирано от Научноизследователски център „Обсерватория икономика“ на Стопански факултет.

  Катедра "Туризъм" при Стопански факултет организира Докторантска и студентска научна сесия "Туризъм, иновации и предприемачество", която ще се проведе на 18 април 2024 г. от 10.30 ч. в зала 8328 на 8 корпус на ЮЗУ "Н.Рилски" – Благоевград. 

Научноизследователски център „Обсерватория икономика“ организира обучителен курс на тема: "Изкуственият интелект в счетоводството: Иновации, Предизвикателства и Възможности", който ще се проведе в сградата на Стопански факултет на 25.04.2024 година от 14.00 часа в зала 8314. Практическото обучение ще се проведе от г-н Александър Димитров, управител на търговско дружество „Онсет“ ЕООД.

Обучението е насочено към всички студенти, желаещи да създадат или повишат практическите си умения.

Катедри „Финанси и отчетност“ и „Икономика” съвместно организират обучение на тема: „Еволюцията на счетоводния софтуер: Бъдещето и Високите технологии“, което ще се проведе в сградата на Стопански факултет на 18.04.2024 година от 14.00 часа в зала 8314.
Лектор на събитието ще бъде г-н Александър Димитров, управител на търговско дружество „Онсет“ ЕООД.

Могат да присъства всички студенти, които желаят да повишат своята квалификация.

На 14.03.2024 г. в Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведоха две събития, инициирани от катедра “Туризъм”:

  • Обучение на тема: "Подготовка на курсови, дипломни работи и реферати";
  • Семинар на тема: "Използване на изкуствения интелект в образователния процес".

На 21 март 2024 г. от 12:00 часа в зала 8328 на Стопанския факултет (Учебен корпус №8) ще се проведе семинар на Лабораторията за иконометрични изследвания на тема „Актуални проблеми на присъединяването на България в Еврозоната“.

На 07.03.2024 година (четвъртък) в Стопански факултет от 11.30 часа, зала 8310, ще се проведе обучителен семинар на тема: "Приложението на счетоводния продукт „Плюс/минус“ в практиката на икономиста".
Организатор на събитието е Лабораторията по иконометрични изследвания , лектор ще бъде г-н Благой Грозданов, Управител на Счетоводно – консултанстка компания „Авизо“. Обучението е изцяло с приложен характер и ще подпомогне Вашето развитие и добрата Ви реализация в бъдеще.
Поканени са всички преподаватели и студенти във факултета!

На 22.02.2024 г. (четвъртък) от 11:30 часа в 8310 зала на Стопански факултет ще се проведе семинар на Лабораторията за иконометрични изследвания на тема "Регионални иконометрични изследвания". Темата ще бъде представена от гл. ас. д-р Николай Патонов, който ще покаже своя разработка в областта на иконометричните изследвания. Всички преподаватели и студенти от Стопански факултет са поканени да присъстват на събитието, както и да се включат в дискусия по темата на семинара.

ВАЖНО

До всички преподаватели в направление Икономика на Стопански факултет

В рамките на проект 2023-1-BG01-KA171-HED-000139633 Стопанският факултет има одобрени за финансиране 3 мобилности на персонала с цел преподаване за University of Mauritius и 3 мобилности в Harare Institute of Technology (Зимбабве) в облат "0311 - Economics". В областта на икономиката влизат следните области на знание от класификатора на ЮНЕСКО ISCED.

На 15 януари (понеделник) 2024 г. студенти и преподаватели от Университета „Елмхърст“ в Чикаго посетиха Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“- Благоевград. Посещението бе с учебна цел и е част от обиколката им във водещи университети в страната. Ръководител на групата бе проф. Вангелия Адамс, възпитаник на Югозападен университет, която е завършила специалност „Финанси“ в Стопански факултет. Тя изнесе лекция пред студентите и преподавателите от Стопански факултет.

На 16 януари (вторник) 2024 г. от 9:30 часа ще се проведе лекция на тема „Въведение в  дигиталните финанси“. Лектор ще бъде  Георги Пенев,  Председател на Българската FINTECH Асоциация. Лекцията ще бъде достъпна на линк:

https://bbb.swu.bg/b/ele-wgr-zhm   

На 15 януари (понеделник) 2024 г. от 10 часа на посещение в Стопанския  факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски“- Благоевград ще бъде група  от пет студенти  и три професора, преподаватели от Elmhurst University в Чикаго.  Те са на учебно пътуване в България и имат за задача да посетят водещи учебни заведения като СУ „Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, ЮЗУ "Неофит Рилски" и др. Ръководител на групата е проф. Вангелия Адамс, която е завършила бакалавърска програма  по Финанси в Стопанския факултет на ЮЗУ.

След срещата с Деканското ръководство ще бъде проведена и среща със студенти от Стопанския факултет, като лекция ще изнесе проф. Адамс.

 На 11 януари 2024 г. от 10 ч. в зала 319 на Стопанския факултет ще се проведе Докторантска и студентска научна сесия организирана от катедра Финанси и отчетност. Право на учестие имат всички студенти от ЮЗУ.

За регистрация се изисква вход с Google акаунт. 

 

Регистрирайте  се

 

Кирил Илиев грабна приза „Спортист на годината“ на Благоевград за 2023 г. Студентът е завършил специалност  „Бизнес мениджмънт и предприемачество“ в Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ през 2023 г. Той е единственият българин с две световни титли за два различни спорта за една година, като през 2023 г. осъществява множество победи:

На 22 ноември 2023 г. от 10 часа в зала 8312, УК8 на Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“  се проведе информационен форум на тема „България в еврозоната: между фактите и митовете“. Събитието беше организирано от Стопански факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" и център Европа директно“ - Благоевград към Търговско-промишлената палата в Благоевград.

На 28.11.2023 г. се проведе ежегодната Студентска и докторантска научна сесия: “Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие”, организирана от катедра “Мениджмънт и маркетинг” при Стопански факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски”. В събитието взеха участие студенти и докторанти от различни специалности на Стопански факултет. Всички участници получиха сертификати, а с грамоти за отлично представяне бяха отличени трима докторанти и четирима студенти.

Научноизследователски център „Обсерватория Икономика“ проведе обучение на 24.11.2023 г. от 13:00 ч. в зала 8204 (Лаборатория за иконометрични изследвания) за студенти и докторанти на тема: "Съдържателна интерпретация на резултати, получавани чрез софтуерните продукти, в различни области от икономиката и обществото“. Лектор на събитието бe доц. д-р Иван Тодоров, който демонстрира възможностите на софтуера „Eviews“ за иконометричен и статистически анализ, за генериране на прогнози или симулации на модели, и изготвяте на висококачествени графики и таблици.