Центърът за изследвания и квалификация е структурно звено на Стопанския факултет при ЮЗУ „Н. Рилски“, създадено с решение на Факултетния съвет /Протокол № 17/ 20.12.1999г./ и утвърдено от Академичния съвет /протокол № 17 / 18.04.2001г./.
Основните дейности, към които Центърът е ориентиран са:

 • Организиране и осъществяване на квалификационни курсове за студенти, специалисти и безработни в рамките на професионалния капацитет на академичния състав във Факултета;
 • Оказване на консултантски и експертни дейности в областта на икономиката, управление, туризма на държавни структури, бизнес агенти и неправителствени организации;
 • Разработване на предложения за изследователски проекти, организиране и изпълнение на проекти, получили финансиране;
 • Организиране и провеждане на научните сесии на Факултета с участието на академичния му състав;
 • Обмен на информация и използване на различни форми за активни взаимодействия с випускници на Факултета, ключови фигури на регионално ниво, както и с преподаватели от другите факултети, чиито изследователски интереси са близки с тези на академичния състав на Факултета.

Директорът на Центъра, при активното съдействие на Деканското ръководство и на ръководителите на катедри, подготвя:

 • стратегиите за научните изследвания на Стопанския факултет;
 • учебните планове на квалификационните курсове;
 • предложенията за изследователски проекти и екипите.

Те се утвърждават от Факултетния съвет, който приема и отчетите за осъществените дейности. Центърът ползва материално-техническата база на Факултета. 
От създаването си до сега Центърът за изследвания и квалификации е осъществил:

 • обучение за придобиване на педагогическа правоспособност „Учител по икономически дисциплини“. Ръководител на курса е проф. д-р Мария Кичева.
 • обучение на медицински специалисти – лекари, сестри, стоматолози и др. по „Здравен мениджмънт“. Учебният план е в съответствие с изискванията на Наредба № 9 на Министерството на здравеопазването. Обучението е с продължителност два семестъра. Ръководител на курса е проф. д-р Мария Кичева.

В рамките на Центъра бяха подготвени и изпълнени следните изследователски проекти:

 • „Потребности от квалификационни и консултантски услуги по икономика и управление в община Благоевград в процеса на евроинтеграция“.
 • „Взаимодействие на Стопанския факултет с институции в Благоевградска област“.
 • „Общинско облигационно финансиране”.
 • “Подготовка на средни мениджъри с европейска квалификация /изследване с реален експеримент в 76 средни училища в страната/”, Национален институт по образование при МОН
 • “Съседство и граници от сътрудничество до присъединяване”,  финансиран от Клуб “Отворено общество”
 • “Създаване на високотехнологичен бизнес инкубатор – гр. Благоевград”, община Благоевград”.
 • „Оценка на кредитоспособността на общините”.
 • „Обучението в Стопанския факултет и професионалната реализация на випускниците му в Благоевградска област“.
 • “Взаимодействие между институциите на регионално ниво за икономическо развитие”, към МОН
 • “България през 2003 г.», Институт по икономика и международни отношения
 • „Макроикономическа и структурна политика до и след присъединяването на България към Европейския съюз“ Сиела, фондация „Отворено общество“.
 • “Повече сигурност за нашите деца”, финансиран от Клуб “Отворено общество”
 • “Предприемачеството в алтернативния туризъм – организация и управление за устойчивото му развитие на територията на НП “Рила”.
 • „Разработване на система за превенция на достъпа на пари от престъпна дейност до банковата система, индивидуален проект.
 • „Изследване зависимостта между състоянието на вътрешната среда на банките и устойчивостта на банковата система, индивидуален проект.
 • „Фискална стратегия на България в периода на присъединяването към ЕС”.
 • „Сравнителен анализ на учебните планове на СФ с водещи европейски университети.
 • “Стратегическо партньорство в областта на висшето образование за подготовка на специалисти по предприемачеството в екотуризма”, финансираща организация Институт “Отворено общество”.
 • “Развитие на селския и аграрния туризъм в България”– Институт по аграрна икономика към НЦАН.
 • “Финансов мениджмънт в средното образование”, Национален институт по образование при МОН.
 • “Образованието в условията на преход към пазарно стопанство”, НИО
 • “Икономическите измерения на глобалния тероризъм – три години по-късно, в „Тероризмът след Мадрид 2004 г.: нови предизвикателства и противодействие“, Българско дипломатическо дружество
 • „Изследване на мотивацията и повишаване качеството на подготовката на студентите от Стопанския факултет при ЮЗУ “Н. Рилски” за предприемаческа дейност”
 • „Публични политики във финансовия сектор“ Сиела, фондация „Фридрих Еберт“
 • „Висшето образование и променящото се общество – някои икономически аспекти”
 • “България в Обединена Европа”, Институт по икономика и международни отношения
 • „Финансиране на предприемаческия малък и среден бизнес на територията на Благоевградска област“
 • „Изследване състоянието на спа и уелнес туризма в България като основен двигател на икономическо развитие”
 • “Изследване и моделиране на интерактивния рекламен процес и взаимовръзка на факторите в системата на рекламните комуникации”
 • Българо-македонски проект съвместно с University “St. Cyril and Methodius”Skopje, Faculty of Natural Science and Mathematics, Institute For Geography, на тема: “Мониторинг на разпростра-нението на радионуклиди, тежки метали и токсични елементи в околната среда и регионалното развитие на пограничните общини (Благоевград, Делчево, Кочани и Щип) ” (проект на ИЯИЯЕ при БАН) – финансираща организация – МОН.
 • Финансиране на общините чрез емитиране на облигации, финансиран от Национален фонд “Научни изследвания” към МОН
 • Изучаване на управленските стратегии и подходи за повишаване активността на предприемаческата дейност /на примера на Благоевградска област/, Ръководител на проекта: проф. д-р Рая Мадгерова
 • Възможности за повишаване ефективността на предприемаческата дейност на основата на бенчмаркинга /на примера на Благоевградска област/, Ръководител на проекта: проф. д-р Рая Мадгерова.

В колективите участваха преподаватели от Факултета, докторанти и студенти. Резултатите от изследванията имат многопосочни ефекти, в т.ч. за повишаване качеството на обучението, набор на значим емпиричен материал за очертаване на изследователска, квалификационна и експертна дейност, установяването на полезни за Факултета контакти с ключови агенти от региона, издигане авторитета и популярността на Стопанския факултет и неговия академичен състав.

Разработвани са :

 • предложения за обучения на безработни, в т.ч. със съответен учебен план и кадрово осигуряване;
 • две предложения за проекти за участия в конкурси на фондация „Отворено общество“;
 • становища по разработки на колективи по програма ФАР за стратегическо развитие на Югозападен регион;
 • рекламни материали за образователния и изследователския капацитет на Факултета;
 • предложения за съгласуване на интересите и намерения за съвместни изследователски проекти с академични структури от страната, Македония, Сърбия, Гърция.
 • становища и предложения за участие на Центъра в дейностите на еврорегионите от Югозападна България.

Директор на Центъра е проф. д-р Мария Кичева

Координатор и Инспектор за обучение в курсовете на центъра: Милена Донина

Адрес: 2700 Благоевград
ул. Иван Михайлов, № 60
Стопански факултет
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.