СТРАТЕГИЯ НА ФАКУЛТЕТА

 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2025 г.

Стратегията за развитието на Стопанския факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“ е изготвена в съответствие с нормативната рамка и приоритетите, заложени в: Закона за висшето образование; Националната стратегия за учене през целия живот; Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г.; Закона за развитието на академичния състав в Република България; Стратегия „Европа 2030“; Националната програма за развитие „България 2030“; Националната квалификационна рамка; Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот; Лисабонската конвенция и Болонския процес.

В своята насоченост, тя отчита и напълно съответства на нормативната база на Югозападния университет за образователна и научноизследователска дейност (Стратегия за развитие на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Стратегия за интернационализация, Правилници за организация и управление на дейността, Политика по качеството и др.), както и Политиката за развитие на Югозападния университет (утвърдена със Заповед № РД09-1756/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката), Плана за научноизследователската дейност и Плана за развитие на академичния състав на Стопанския факултет, както и всички аналогични и произтичащи от тях стратегически документи на съставляващите Факултета катедри.

Главната стратегическа цел на Стопанския факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ за периода 2020 – 2025 г. е да се утвърди като водещ и конкурентоспособен факултет в Югозападния регион на Република България при въвеждане на съвременни, гъвкави и ефективни форми и методи на обучение и изграждане на ефективна връзка „образование – наука – бизнес“. 

Стратегия за развитие на Стопански факултет - цялостна стратегия - PDF 

 

СТРАТЕГИИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 Професионално направление 3.7. Администрация и управление

Настоящата стратегия за развитие на професионално направление „Администрация и управление“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ е изготвена в съответствие с нормативната база на Университета за научноизследователската дейност, със Стратегията за развитие на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Стратегията за международно сътрудничество на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Стратегията за развитие на Стопанския факултет и Стратегията за развитие на Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Плана за научноизследователската дейност и Плана за развитие на академичния състав на Стопанския факултет, Плана за научноизследователската дейност и Плана за развитие на академичния състав на Правно-историческия факултет, както и всички аналогични и произтичащи от тях стратегическите документи на съставляващите факултетите катедри, обслужващи обучението на студентите от професионалното направление.

Целта на настоящата стратегия е да служи като обобщаващ и целеполагащ стратегически документ за организацията и последващия контрол на управленско-административната, научноизследователската и образователната дейности, свързани с професионално направление „Администрация и управление“ в Стопанския факултет и в Правно-историческия факултет.

Срокът на действие на настоящата стратегия за развитие на професионално направление „Администрация и управление“ в Стопанския факултет и в Правно-историческия факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“ е периодът 2021 – 2025 г.

Професионално направление 3.7. Администрация и управление - цялостна стратегия - PDF

 

Професионално направление 3.8. Икономика

Настоящата стратегия за развитие на професионално направление 3.8. „Икономика“ в Югозападния университет  „Неофит Рилски“ е изготвена в съответствие с нормативната база на Университета за научноизследователската дейност, със Стратегията за развитие на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Стратегията за международно сътрудничество на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Стратегията за развитие на Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Плана за научноизследователската дейност и Плана за развитие на академичния състав на Стопанския факултет, както и всички аналогични и произтичащи от тях стратегически документи на съставляващите факултета катедри, обслужващи обучението на студентите от професионалното направление.

Целите на настоящата стратегия са две: първо – да служи като обобщаващ и основополагащ стратегически документ за организацията и последващия контрол на управленско-административната, научноизследователската и образователната дейности, свързани с професионално направление „Икономика“ в Стопанския факултет; второ – адекватно да позиционира специалностите от професионално направление „Икономика“ в Стопанския факултет на пазара на образователни продукти чрез осигуряване на конкурентни предимства, произтичащи от високо качество на образователния процес и научноизследователската работа.

Срокът на действие на настоящата стратегия за развитие на професионално направление „Икономика“ в Стопанския факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“ е 2021 – 2025 г.

Професионално направление 3.8. Икономика - цялостна стратегия - PDF 

 

Професионално направление 3.9. Туризъм

Настоящата стратегия е изготвена в изпълнение на Стратегията за развитие на Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за периода 2021 – 2025 г. в три еднообразни екземпляра, като след утвърждаването й от Катедрен съвет, Факултетен съвет, Заместник-декана по образователната дейност, Заместник-декана по научната дейност и Декана на факултета, един екземпляр от нея се съхранява в съответната катедра, един при Заместник-декана по образователната дейност и един при Заместник-декана при научната дейност.

Главната стратегическа цел за развитието на направление „Туризъм“ е запазването и разширяването значимостта на ролята направлението, както в рамките на Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, така в сравнение с останалите основни звена, предлагащи обучение по същото професионално направление. Направление „Туризъм“ в Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ следва да наложи своя ясно разпознаваем, отличителен образ в международен план. 

Професионално направление 3.9. Туризъм - цялостна стратегия - PDF

 

 

СТРАТЕГИИ НА КАТЕДРИ 

 Катедра "Бизнес мениджмънт и маркетинг“ 

Главната стратегическа цел на катедра „Мениджмънт и маркетинг“ е превръщането й във водеща в рамките на Стопанския факултет, чрез непрекъснато повишаване на качеството на обучението, на научноизследователската дейност както и засилване на тяхната практическа насоченост и приложимост.

Мисията на Катедрата е чрез разработване на нови подходи и методи и чрез разнообразни форми на обучение да разпространява и затвърждава основните водещи и съвременни научни постановки в областта на икономиката и управлението на предприятията и на секторите на националното стопанство.

Важна цел на Катедрата е запознаване на възможно най-голям брой специалисти от различни сектори на икономиката с основите на икономическата и управленската наука, приложение на тези познания за успешен и ефективен мениджмънт на предприятията.

Стратегия за развитието на катедра "Мениджмънт и маркетинг" - цялостна стратегия - PDF 

 

Катедра „Финанси и отчетност“ 

Главната стратегическа цел на катедра „Финанси и отчетност“ е да запази и укрепи позицията си на водещо и конкурентоспособно научно звено, както на Стопанския факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“, така сред останалите катедри в страната, предлагащи обучение по професионално направление 3.8 „Икономика“, чрез непрекъснато повишаване качеството на преподаването и изследователската дейност.

Стратегията за развитие на катедра „Финанси и отчетност“ при Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ е в синхрон с целите на институционалната стратегия на Университета за определяне на ключовите стратегически подходи за постигане на поставените цели в условията на ограниченост на ресурсите и постигане на максимален ефект.

Стратегията има за задача да осигури стабилна рамка за развитието на кадровия състав, качеството на образователния процес и на научните изследвания за периода  2021 – 2025 г. Настоящата стратегия се подразделя на три основни модула, които обхващат съответно подцелите за административната, научната и образователната дейност на катедрата.

Стратегия за развитието на катедра "Финанси и отчетност" - цялостна стратегия - PDF  

 

Катедра „Туризъм” 

Главна стратегическа цел на катедра „Туризъм“ е да запази и по възможност да разшири позицията си на водещо първично звено, както на Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, така и сред останалите катедри в страната, предлагащи обучение в професионално направление 3.9. Туризъм, като постепенно придобие ясно разпознаваем, отличителен образ в международен план. Постигането й се осигурява чрез приемственост, иновативност, силна ангажираност към качеството на образованието и научноизследователската дейност,  предлаганата образователна и научна дейност, поддържане на силна връзка с бизнеса и практиката.

Катедра „Туризъм“ се стреми и полага усилия за постигане на значително присъствие в общественото и научното пространство посредством: (i) участието като водеща организация или като организация-партньор в провеждането на национални и международни научни форми и събития; (ii) участието на представители на катедрата в държавни и европейски консултативни съвети, междуведомствени работни групи, експертни комитети и т.н.; (iii) осигуряване провеждането на срещи и дискусии на студентската аудитория и академичния състав с водещи представители на туристическата индустрия, националната туристическа администрация и правителствените и европейски институции, които имат отношение към политиката и регулаторната рамка в туризма.

Стратегия за развитието на катедра "Туризъм" - цялостна стратегия - PDF