Срокове за  провеждане на  редовна държавна изпитна сесия  в периода 08.07.2024 г. – 19.07.2024 г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”  

Срок за предаване на готовите дипломни работи до 14.06.2024 г. 

Получаване на рецензии от 01.07.24г.

Срок за подаване на молби за допускане  до писмен държавен изпит до   01.07.2024г.

При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ трите имена , факултетния си номер както и  своя имейл;

* дипломните работи се предават на хартиен носител  и в електронна форма /диск – надписан с темата и имената на дипломанта/

необходимо е още:  

  • разпечатан имейл – потвърждение от научния ръководител;
  • декларация за авторство;  
  • молба за държавен изпит или защита на дипломна работа, подписана от инспектор учебен отдел.

 

 Молба за държавен изпит - PDF
Молба за държавен изпит - Word

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНА  ИЗПИТНА СЕСИЯ  

Специалности / Магистърски програми
ОКС „Бакалавър“  и ОКС „Магистър“

Дати

спец. Финанси, Дигитални финанси  

11.07.2024г. - писмен изпит от 9.00 ч., защита на дипломни работи от 9.30 ч., УК-8   

спец. Туризъм, Международен туризъм, МХРД, МТТАД

10.07.2024г. писмен изпит от 10.00 ч. , защита на дипломни работи  от 10.30 ч., УК-8

спец. Бизнес мениджмънт и предприемачество , Бизнес администрация,   Мениджмънт на човешките ресурси в бизнеса , УРЧРСС ,Управление на проекти, Корпоративен мениджмънт   

09.07.2024г. - писмен изпит от 9,30 ч., защита на дипломни работи:

  • окс бакалавър -12.30ч. в УК-8.
  • окс магистър -  14.00ч. в УК-8.

спец. Маркетинг, Дигитален маркетинг, Бизнес мениджмънт и маркетинг

09.07.2024г. - писмен изпит от 9,30 ч., защита на дипломни работи от 11.00 ч., УК-8

СДК „Здравен мениджмънт“  

09.07.2024г.   – защита на дипломни работи 9.30 ч., УК-8.

Спец. Чужд език и бизнес администрация
09.07.2024г. - писмен изпит от 9.30, УК-8
защита на дипломни работи от 10.30 ч., УК-8

спец. Икономика на публичната сфера

10.07.2024г. - писмен изпит от 10.00 ч., защита на дипломни работи от 10.30 ч.,УК-8

спец. Логистика

10.07.2024г.  - защита на дипломни работи  от 12.00 ч, УК-8

спец. Счетоводство и контрол, Счетоводно-финансов мениджмънт, Одит 

12.07.2024г . - писмен изпит от 9.00 ч., защита на дипломни работи от 10.00 ч., УК-8

спец. Международен бизнес

10.07 .2024г. - писмен изпит от 10.30 ч., защита на дипломни работи от 13.00 ч.,УК-8

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

09.07. 2024г. -писмен изпит / устен от 8 .30 ч. в  УК-1,  катедра Чужди езици, УК1 каб. 470 

НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ЕЗИК, РУСКИ ЕЗИК

...2024г.  писмен изпит / устен  от  8 .30 ч. в  УК-1,  катедра Чужди езици, УК1 каб. 470