2024 година

1. RP-A1/24
Тема на проекта: Надграждане на капацитета на научноизследователски център "Обсерватория икономика" за обучения на студенти и докторанти и участието им в научни
изследвания - фаза 2
Ръководител: Гл. ас. д-р Владислв Кръстев

 

2023 година

Проекти от група А – Инфраструктурни проекти

1. RP-A3/23

Тема на проекта: Надграждане капацитета на научноизследователски център „Обсерватория икономика“ за обучения на студенти и докторанти и участието им в научни изследвания

Ръководител: Гл. ас. д-р Владислав Кръстев

 

2020 година

Проекти от група А – Инфраструктурни проекти

1. RP-A7/20

Тема на проекта: Разширяване на капацитета на лабораторията за иконометрични изследвания с цел повишаване на равнището на изследване и преподаване в областта на икономиката с използване на изкуствен интелект

Ръководител: Проф. д-р Ганчо Ганчев

 

Проекти от група Б – Проекти на основните звена

1. RP-В4/20

Тема на проекта: Изследване на рисковия мениджмънт в условията на дигитална и глобализирана икономика

Ръководител: Ас. д-р Благовеста Коюнджийска-Давидкова

2019 година

Проекти от група А – Инфраструктурни проекти

1. RP-A3/19

Тема на проекта: Преминаване към изследвания, базирани върху използването на платформи с изкуствен интелект

Ръководител: Проф. д-р Ганчо Ганчев

2. RP-A10/19

Тема на проекта: Маркетингово проучване на алтернативни форми на туризъм

Ръководител: Доц. д-р Илинка Терзийска

 

Проекти от група Б – Проекти на основните звена

1. RP-B4/19

Тема на проекта: Икономически и правни аспекти в развитието на глобализацията върху Европейския съюз и България

Ръководител: Проф. д-р Мария Кичева-Кирова

2. RPY-B2/19

Тема на проекта: Изследване на явлението „корупция“ и ефектът му върху икономиката

Ръководител: Гл. ас. д-р Владислав Кръстев

2018 година

Проекти от група А – Инфраструктурни проекти

1. RP-A14/18

Тема на проекта: Диверсификация на възможностите за изследвания, комуникации и разпространение на резултатите от проучванията на лабораторията за иконометрични изследвания към Стопанския факултет

Ръководител: Проф. д-р Ганчо Ганчев

2. RP-A15/18

Тема на проекта: Развитие на човешкия потенциал за иновативна социо-културна среда

Ръководител: Проф. д-р Мария Кичева-Кирова

 

Проекти от група Б – Проекти на основните звена

1. RP-B3/18

Тема на проекта: Устойчиво развитие, управление и планиране

Ръководител: Доц. д-р Владимир Ценков

 

Проекти от група В – Други проекти

1. RP-C3/18

Тема на проекта: Международна научна конференция „Културните коридори на Югоизточна Европа: културен туризъм без граници“

Ръководител: Проф. д-р Георги Георгиев

 

2014 година

Проекти от група В – Други проекти

1. SRP-C2/14

Тема на проекта: Взаимовръзки между туризма и културата – представяне на културни практики, съхраняващи идентичността в Югозападна България

Ръководител: Проф. д-р Мария Станкова

 

2013 година

Проекти от група В – Други проекти

1. SRP-C11/13

Тема на проекта: Транслиране на послания към младите хора чрез представяне на унаследените културни пластове

Ръководител: Доц. д-р Милена Филипова

 

2012 година

Проекти от група Б – Проекти на основните звена

1. Тема на проекта: Финансова стабилност в условията на криза

Ръководител: Проф. д-р Чавдар Николов

2. Тема на проекта: Създаване на сборник с документи и материали по стопанска история

Ръководител: Проф. д-р Димитър Димитров

 

Проекти от група В – Други проекти

1. Тема на проекта: Международна научна конференция “Европа на две скорости” – възможно ли е?

Ръководител: Проф. д-р Ганчо Ганчев

2. Тема на проекта: Организиране и провеждане на международна научна конференция „Културен път Виа Понтика - културен туризъм без граници“

Ръководител: Проф. д-р Георги Георгиев

3. Тема на проекта: Социо-културни аспекти на взаимоотношенията между студенти и преподаватели в академична среда

Ръководител: Доц. д-р Мария Станкова

 

2011 година

Категория „Катедрени проекти“

1. Тема на проекта: Системният риск в държави с фиксиран валутен курс – сравнително изследване

Ръководител: Доц. д-р Ганчо Ганчев

2. Тема на проекта: Изследване на социо-културните въздействия като проекция на взаимоотношенията между студентите в Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”

Ръководител: Доц. д-р Мария Станкова

 

Категория „Частично финансиране на научни и творчески форуми“

1. Тема на проекта: Юбилейна международна научна конференция „Финансови измерения на процеса на излизане на икономиките на източноевропейските държави от кризата“

Ръководител: Проф. д-р Чавдар Николов

2. Втора международна научно-практическа конференция за докторанти „Икономика, Мениджмънт и Туризъм”

Ръководител: Проф. д-р Георги Георгиев

 

2010 година

Категория „За нови научи центрове, лаборатории и семинари“

1. Тема на проекта: Лаборатория за изследване и насърчаване практическата реализация на студентите.

Ръководител: проф. д-р Чавдар Николов

 

Категория „Колективни проекти“

1. Тема на проекта: Отражението на глобалната криза върху финансовия сектор на Република България

Ръководител: Доц. д-р Ганчо Ганчев

2. Тема на проекта: Методологически и методически проблеми на работната заплата

Ръководител: Доц. д-р Георги Георгиев

 

Категория „Други проекти“

1. Тема на проекта: За кофинансиране на „Модул Жан Моне“ за преподаване в областта на европейската икономическа интеграция „Европейска икономическа интеграция: Политики, институции, предизвикателства пред България”

Ръководител: доц. д-р Ганчо Ганчев

 

Проекти за частично финансиране на научни и творчески форуми

1. Конференция на тема „Икономическите предизвикателства на 21 век“

Ръководител: Доц. д-р Донка Иванова

- Катедра „Туризъм” - Конференция за докторанти

Ръководител: Доц. д-р Мария Станкова

2007 година

1. Тема на проекта: Проблеми на нарастването на банковия кредит

Ръководител: Проф. д-р Ганчо Ганчев

2006 година

 

1. Тема на проекта: Финансиране на предприемаческия малък и среден бизнес на територията на Благоевградска област

Ръководител: Проф. д-р Рая Мадгерова

2. Тема на проекта: Изследване състоянието на спа и уелнес туризма в България като основен двигател на икономическо развитие (студентски проект)

Ръководител: Проф. д-р Рая Мадгерова

3. Тема на проекта: Изследване и моделиране на интерактивния рекламен процес и взаимовръзка на факторите в системата на рекламните комуникации

Ръководител: гл. ас. Динка Златева

2005 година

1. Тема на проекта: Изследване на мотивацията и повишаване качеството на подготовката на студентите от Стопанския факултет при ЮЗУ „Н. Рилски“ за предприемаческа дейност (студентски проект)

Ръководител: Проф. д-р Рая Мадгерова

2004 година

1. Тема на проекта: Предприемачеството в алтернативния туризъм - организация и управление за устойчивото му развитие на територията на НП „Рила“

Ръководител: Проф. д-р Васил Пехливанов

2. Тема на проекта: Разработване на система за превенция на достъпа на пари от престъпна дейност до банковата система

Ръководител: Доц. д-р Елена Ставрова

3. Тема на проекта: Изследване зависимостта между състоянието на вътрешната среда на банките и устойчивостта на банковата система

Ръководител: Доц. д-р Елена Ставрова

4. Тема на проекта: Фискална стратегия на България в периода на присъединяването към ЕС

Ръководител: Проф. д-р Ганчо Ганчев

5. Тема на проекта: Сравнителен анализ на учебните планове на СФ с водещи европейски университети (студентски вътрешно-университетски)

Ръководител: Доц. д-р Мария Кадинова

2003 година

Колективни проекти

1. Тема на проекта: Обучението в Стопански факултет и професионалната реализация на випускниците му в Благоевградска област

Ръководител: Доц. д-р Мария Кадинова

2002 година

Колективни проекти

1. Тема на проекта: Взаимодействие на Стопанския факултет с институции в Благоевградска област

Ръководител: Доц. д-р Мария Кадинова

2001 година

Колективни проекти

1. Тема на проекта: Потребности от квалификационни и консултантски услуги по икономика и управление в община Благоевград в процеса на евроинтеграция

Ръководител: Доц. д-р Дончо Конакчиев